Uh Oh, Tình Nguyễn đây
Hiện nay, tôi sử dụng các tên miền như sau:
  •  nguyendactinh.vn - Giới thiệu về thương hiệu Tình Nguyễn 
  • blog.nguyendactinh.vn - Blog chia sẻ kiến thức của Tình Nguyễn
  • nguyendactinh.com - điều hướng chính về nguyendactinh.vn
  •  Và nhiều tên miền dự án khác...
Tình Nguyễn hiện tại sử dụng tên miền chính là NGUYENDACTINH.VN và sẽ tự động chuyển trang sau ít giây nữa...